Hộ chiếu

Vắc xin Covid-19 điện tử là gì?

Hệ thống phê duyệt và cấp Hộ chiếu vắc xin Covid-19 điện tử là Hệ thống tiếp nhận thông tin từ các cơ sở tiêm chủng và phê duyệt cấp Hộ chiếu tập trung tại Cục y tế dự phòng – Bộ y tế.

Sau quá trình hoàn thiện số mũi tiêm, mỗi cá nhân sẽ được hệ thống cung cấp một mã QR Code để lưu giữ và phục vụ việc kiểm tra giám sát của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Ưu việt gì của Hệ thống:

Mã QR code được khởi tạo theo tiêu chuẩn Châu Âu đáp ứng các qui định về bảo mật và riêng tư cao nhất của Châu Âu và hơn 28 nước thành viên liên minh Châu âu.

Trong mỗi mã QR Code có ẩn chứa mã hóa chữ ký số của cơ quan phê duyệt cấp chứng chỉ để đảm bảo tránh làm giả.

Những đơn vị có trách nhiệm thanh kiểm tra sử dụng hệ thống này kiểm tra độ chính xác của mỗi Hộ chiếu vắc xin và có mã hóa riêng biệt.

Trên cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn chung quốc tế, Hệ thống sẽ liên thông hỗ trợ người dân khi cấp chứng chỉ tiêm chủng để xuất cảnh.

Hộ chiếu vaccine Covid-19 điện tử Hộ chiếu vaccine Covid-19 điện tử
Làm thế nào

Để bạn có Hộ chiếu vắc xin Covid-19 điện tử

1

Hoàn thiện việc tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng.

3

Đề nghị cấp Hộ chiếu bằng
Apps trên điện thoại thông minh
Đề nghị cấp Hộ chiếu trên website này

Quy trình cấp Hộ chiếu Vaccine Covid-19 điện tử
2

Khai báo đúng và đủ thông tin khi đi tiêm

4

Đợi hệ thống trả lại hộ chiếu vắc xin covid-19 điện tử dưới dạng mã QR Code

Kiểm tra tính hợp lệ của Hộ chiếu vắc xin Covid-19
trên điện thoại thông minh(iOS và Android)

Ứng dụng Vaccine Covid-19 điện tử trên Apple Store Ứng dụng Vaccine Covid-19 điện tử trên Google Play
Ứng dụng tin cậy

Để kiểm tra Hộ chiếu vắc xin hợp lệ

Những ứng dụng để kiểm tra tính chính xác trên Hộ chiếu vắc xin Covid-19
của Bộ Y Tế phê duyệt: